Zníženie nákladov výrobného giganta

Východisková situácia

Výrobcovia oceľových zliatin patria medzi najväčších spotrebiteľov elektrickej energie v sieti, preto musia dodržiavať prísnejšie pravidlá než ostatní účastníci trhu. Oceliarne sú subjektom zúčtovania, takže nesú zodpovednosť nielen za spotrebu energie, ale aj za odchýlky, ktoré môžu vzniknúť neštandardnými javmi v rámci výrobného procesu. 

V určitých situáciách preto môže byť pre výrobný podnik výhodnejšie dočasne obmedziť výrobu primárneho produktu a energiu nespotrebovať, alebo jej spotrebu znížiť a vygenerovať tak dodatočné výnosy.

Návrh riešenia 

Vyhotovili sme analýzu výrobného procesu a identifikovali sme procesy, ktoré je možné riadiť v reálnom čase na základe pokynov nášho dispečingu, s cieľom znížiť celkový výkon pecí.

Výnos z obchodu s elektrinou je vyšší, než pokles zisku spôsobený znížením výroby taviacej pece v rámci spoločne definovaného intervalu. 

Pripojenie k agregátorovi flexibility zefektívnilo výrobnému podniku riadenie spotreby elektriny a znížilo jeho náklady.

15 MW
poskytnutá flexibilita

3 x 
zmena denne

5 mil. Kč 
úspora nákladov

Začnite analýzou efektivity

Prečo sa pripojiť k agregátorovi flexibility?
Analýza efektivity vám ukáže konkrétny finančný prínos.